Klimaatsverandering

Er valt tegenwoordig steeds meer regen in kortere periodes. De riolering kan het regenwater niet snel genoeg meer afvoeren en overlastsituaties zijn daardoor ook geen uitzonderingen meer. Vaker dan men wil wordt er direct of indirect een financiële schade geleden. Maar kunnen we dit voorkomen?

Garanderen dat overlast niet meer voorkomt kan men niet omdat er een afhankelijkheid is van de hoeveelheid regen. Daarnaast speelt de bebouwingsdichtheid een voorname rol. Toch kunnen veel overlastsituaties voorkomen of beperkt worden als men bij het ontwerpen van riolen of het inrichten van de openbare ruimte rekening houdt met extremere regenbuien.

Nog te vaak wordt in een ontwerp gebruik gemaakt van kolken om het regenwater af te voeren naar riolen. Men kan beter eerst bezien of het regenwater op een andere wijze kan worden afgevoerd. Een natuurlijk of gecreëerd hoogteverschil kan water oppervlakkig laten afstromen naar die locaties die het meest geschikt zijn om het regenwater te bergen. Kolken zouden daarbij een laatste middel moeten zijn om regenwater af te voeren.

Omdat we niet weten wat het weer ons in de toekomst brengt moeten we anders gaan denken. Het leggen van buizen geeft altijd een beperking van de afvoercapaciteit of het brengt hoge kosten met zich mee. Het anders inrichten van de openbare ruimte is op termijn noodzakelijk om  “droge voeten” te blijven houden.

Bijkomend voordeel is dat er minder kolken komen wat direct lagere onderhoudskosten met zich mee brengt. Klachten over kolken die niet meer functioneren doordat de aansluitleidingen verstopt zitten met wortels/zand verminderen. En doordat bewoners het water meer gaan beleven zal er meer acceptatie ontstaan op die momenten dat er nog wel eens overlast is.